Yayın ilkelerimiz

YAYIN iLKELERİMİZ

 1. E-Dergi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Kulübü’nün (ILSA) elektronik ortamdaki yayın organıdır.
 2. E- Dergi, konusu yayın ilkelerine uymak kaydı ile özgün araştırma ve inceleme makalesi, karar analizi, çeviri gibi her türlü akademik çalışmaya açıktır.
 3. E-Dergi’ye gönderilecek yazılar Uluslararası Hukuk Kulübü (ILSA) ’nün basılı yayın organı OPINIO IURIS hariç olmak üzere, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış, orijinal çalışmalar olmalıdır.
 4. Irkçılık, nefret söylemi içeren veya siyasi amaçlarla yazılmış; her türlü ayrımcılığı teşvik eden yazılar herhangi bir şekilde kabul edilmeyecek ve yayınlanmayacaktır.
 5. E- Dergi’ye gönderilecek olan yazılarda temelde kamu hukuku – özel hukuk ayrımı yoktur. Yazıların çatısı uluslararası hukuk olacaktır. Ayrıca yerel hukuka ilişkin bir konuda yazı yazılıyorsa bu yazının uluslararası hukuk ile karşılaştırmalı olarak bağlantısı kurulmalıdır.
 6. E-Dergi’nin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da Türkçe çevirileriyle birlikte uygun bulunduğu sürece yer verilecektir.
 7. Dergi’ye gönderilen çalışmaların yazım bakımından son denetimlerinin yazar tarafından yapılmış olduğu ve yazının e-posta ile gönderildiği halinin yayına hazır olduğu kabul edilir. Bu yazı üzerinden ILSA Dergi Komitesi altında kurulan E-Dergi Komisyonu inceleme yapar, inceleme sonucunda içerik değiştirilmemek kaydıyla yazım, imla ve ifade denetiminde bulunur. Bu denetimlerin sonucunda içerikte yayın ilkelerine aykırı bir durum bulunması halinde yazı yazara iade edilir ve yazıyı bir hafta içinde yayın ilkelerine uygun şekle getirmesi talep edilir.
 8. Makalelerin yayımlanması hususundaki yapılan incelemede şunlar dikkate alınacaktır:

a) Yazının ilgi çekiciliği,

b) Konu bütünlüğü,

c) Terminolojinin doğru kullanımı,

d) Yararlanılan kaynakların uygunluk ve yeterliliği,

e) Dil hâkimiyeti / anlaşılabilirlik, akıcılık,

f) Temel giriş-gelişme-sonuç bölümleri ve paragraflar arasındaki bağlantı.

Dergide yayımlanacak yazılar için aranan şekil şartları aşağıdaki gibidir:

a) “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır.

b) Yazı Biçimler, Punto ve Satır Aralığı:

Başlıklar :    Times New Roman – 14 punto, büyük harfle ve kalın şekilde,

Ana metin :    Times New Roman – 12 punto ve 1,5 satır aralığında

Dipnotlar :     Times New Roman – 10 punto ve normal satır aralığında (1) yazılmış olmalıdır.

c) Sayfa Düzeni ve Kenar Boşlukları:

Metinde, satırlar ‘iki yana yasla’ biçiminde, başlık ise ‘ortala’ biçiminde yazılmalıdır. Kenar boşlukları ise normal (sağ, sol, alt, üst 2,5 cm) olmalıdır.

d) Yazarlar yazıda kullanılan terimlerde  birlik sağlamaya özen göstermelidir.(Örneğin, metinde  ‘kanun’/ ‘yasa’,‘teori’/’kuram’ gibi aynı anlama gelen terimlerin  hangisi tercih edilecekse, o terim kullanılmalıdır. Başka kaynaklardan aynen yapılan aktarmalar, bu kuralın dışındadır. )

e) Atıflar:

Metnin sayfa altlarında, yukarıda belirtilen atıflar, gerekli görüldüğü ölçüde metin içinde yer verilmeyen alıntılar veya metnin ilgili sayfasındaki herhangi bir bilgiyle ilgili kısa açıklama, karşılaştırma veya yorumları ortaya koymak için de dipnotlar verilir.

Dipnotlar, her sayfada metnin en son satırının altında, tek satır aralık bırakılarak (1 satır aralığı) sayfanın sol kısmından başlayan kısa bir çizgiyle, metinden ayrılırlar.

Sayfanın sol ve sağ kenar boşlukları arasındaki bu çizginin altında, tek satır aralık bırakılır. Dipnotlar bu kısma, birbirini izleyen numaralara uygun surette yerleştirilirler.

Dipnot numaraları, her bölümün ilk sayfasında 1’den başlayarak bölüm sonunda tamamlanacak biçimde verilir.

Atıf vermek veya açıklamada bulunmak amacıyla verilenler dışında sadece bir kavramı aydınlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *, ** şeklinde sembollerle de gösterilebilir.

 • Dipnotlarda, ilgili kaynağa ilk kez referans veriliyorsa, bu referansta,  eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü, aşağıdaki sırayla yer alır:

Kitaplar için: Yazarın Soyadı Yazarın Adı, Eserin adı, Eserin Basıldığı Yer ve Yılı, Sayfa Numarası

Örneğin:  Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul 1992, s. 25.

 • İki veya üç yazarlı eserlerde, her yazarın adı, eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına virgül konularak verilir.
 • Üçten fazla yazarı olan eserler için, sadece ilk yazarın adı ve soyadı verildikten sonra ‘ve diğerleri’  anlamına gelen ‘v.d.’  veya Latince et. al. ibaresi   kullanılır.

Makaleler için: Yazarın Soyadı Yazarın Adı, Makalenin Adı, Derginin Adı, Cilt, Sayı, Yıl, Sayfa Numarası

Örneğin: Ernst E. Hirsch, İktidar ve Hukuk, Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Araştırmaları, C.II, No:3, Eylül-Aralık 1987, s. 44.

Gazete haberleri için: Haber başlığı kısaltılarak tırnak içinde verilmedir.

Örneğin: (“Eskişehir’de Festival Havası,” 2002)

 • Dipnotlarda, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunulması gerektiğinde, bibliyografik bilgiler, aşağıdaki sırayla ve kısaltılarak uygulanır:

Yazarın soyadı, virgül, eserin uygun biçimde kısaltılmış adı, virgül, sayfa numarası.

Örneğin: Şanlı, Uluslararası Ticari Akitler, s. 120.

g) İnternetten alınan kaynaklarda internet linkinin ardından mutlaka son erişim tarihi

belirtilmelidir.

Örneğn: John N.Berry , “Educate Library Leaders,” Library  Journal,   Şubat 15, 1998,

(Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2000.    veya

Bill Crowley-Bill Brace, “A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?”,(Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 30 Mart 2000

h) Yazının sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçayayer verilmelidir.

 • Kitaplar için: Yazarın Soyadı, Adı; Kitabın Adı,Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl

Örneğin: Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2010.

 • Makaleler için: Yazarın Soyadı, Adı; Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi,Cilt ve Sayı Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları.

Örneğin: Öden, Merih; Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi, AÜHFD, C.58, S.3, s.659-691.

 • Gazete haberleri için: Haberin adı, tarihi, kaynağı, sayfası

Örneğin: Eskişehir’de Festival Havası, 7 Ekim 2002, Anadolu Haber, s. 4.

 • İnternetten alınan dokümanlar için:

Örneğin: Makal, Ahmet; Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği, Çalışma ve Toplum, 2010/2 C.25. 13 Haziran 2010 tarihinde http://calismatoplum.org/sayi25/makal.pdf adresinden erişildi.

 • Bildiriler için:

Örneğin: Dagenais, B; Media Manipulation is a Fact, But to What Point Does It Disturb Democracy?, Uluslararası İletişim Sempozyumu, 11 Nisan 2001, Eskişehir.

i) Yazılar için herhangi bir uzunluk sınırlaması yoktur.

10. Yazılar elektronik posta ile ilsadergi@gmail.com ‘a gönderilmelidir. Yazarlar çalışmalarıyla birlikte cep telefon numaralarını ve e-posta adreslerini de bildirmelidirler.

 

 

* Dergide yayımlanacak yazılar için aranan şekil şartları İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Tez hazırlama Yönergesi ışığında hazırlanmıştır. (yönergeye erişim: http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/?p=6643 )